مسابقه شماره 11

 
   

 

   آخرين قانون تغيير يافته داوري چيست . و به صورت مختصر توضيح دهيد ؟

سؤال مسابقه :

 

       1387/3/26

تاريخ طرح مسابقه :

 

  لباس جودو

جايزه مسابقه :

 

  3  نفر

تعداد برندگان :

  جوائيز اين مسابقه توسط شركت ايران رزم به آدرس : اصفهان چهار باغ پائين جنب هتل پيروزي تلفن 2228335-0311و تهران منيريه مجتمع تجاري ورزشي تابان طبقه دوم تلفن 66956226اهداء مي گردد .

توضيحات :

فهرست اسامي برندگان مسابقه

   

توضيحات

محل ارسال پاسخ نام پدر نام و نام خانوادگي رديف
   قزوين  نوراله  امير  فرجيهاي قزويني

 1

   بهار  محسن  عبداله  جعفری

 2

   تهران  علي  معصومه  ممقاني فر

 3

 
   

 

فهرست پاسخ هاي صحيح

 

توضيحات

محل ارسال نام پدر نام و نام خانوادگي شماره
   تهران  حسین علی

 مهدی  ملائی

 1
   ياسوج  سيد دهراب

 سيد آيت  منصوريان

 2
   ياسوج  ابراهيم

 فرزرانه  زارع علي آباد

 3
   اردبیل  مظاهر

 عقیل  مسعود

 4
     حسن

 محمد تقی  برزگر آزادگله

 5
   قزوين  نوراله

 امير  فرجيهاي قزويني

 6
   اصفهان  نظام

 مهدي  شهري

 7
   بجنورد  علي

 كوروش  خسرويار

 8
   بجنورد  علي

 سوسن   خسرويار

 9
   تهران-اسلامشهر  علی محمد

 عباس  مجتهد

 10
   مشهد  حسن

 رضا  جاوید نظام دوست

 11
   ساری  حسن

 عبدالله  آراسته

 12
   Yaman  Ali

 Hassan  Roshanaie

 13
   بهار  محسن

 عبداله  جعفری

 14
   قزوین  ضیااله

 علش  مهرانی

 15
   قزوین  ضیااله

 علی  مهرانی

 16
   کرج  سید حسینعلی

 مرتضی   افتخاری

 17
   کرج  ضیااله

 زهرا   مهرانی

 18
   تهران  علي

 معصومه  ممقاني فر

 19
   استان قزوین  سیدمحمد

 سیدجلیل  حسینی

 20
   فردوس  محمود

 علی  دلپذیر

 21
   فردوس  محمد علی

 احمد  پیروز

 22
   فردوس  محمد علی

 وحید  پیروز

 23
   فردوس  کاظم

 کیوان  صانعی پور

 24